Политика за защита на личните данни

Поверителност

Политика за лични данни

Настоящата информация има за цел да уведоми потребителите на www.literaiko.com за обработването, съхранението и защитата на личните данни на клиентите на www.literaiko.com, събирани във връзка с ползването на сайта, със закупуването на стоки и продукти, с ползването на услуги или с участието в събития и инициативи, предлагани чрез него.

 1. Информация за дружеството, събиращо, обработващо и съхраняващо личните данни на потребителите

При използване на сайта www.literaiko.com потребителите предоставят информация за различни по вид и обем лични данни, които се обработват и съхраняват от „Сим Консулт Прес“ ЕООД, чиято собственост е сайтът www.literaiko.com.

„Сим Консулт Прес“ ЕООД е дружество със:

 • седалище и адрес на управление: гр. София 1124, ул. „Река Осъм” №2;
 • адрес за кореспонденция: София 1582, жк „Дружба-2”, бл. 284, вх. Ж, офис 8.2;
 • ЕИК: 131335930;
 • ИН по ДДС BG131335930;
 • e-mail: info@literaiko.com и literaiko@abv.bg
 • уебсайт: https:// literaiko.com
 • телефони: 0888788218, 0878446921
 • регистрация в КЗЛД: №276262

 1. Събиране, обработване и защита на лични данни

С регистрацията си и/или/ с извършването на поръчка на сайта www.literaiko.com Вие се съгласява доброволно да предоставите за служебно ползване от страна на „Сим Консулт Прес” ЕООД най-малко следната лична информация:

 • име и фамилия;
 • валиден e-mail адрес и парола (в случай на регистрация);
 • пълен и точен адрес за доставка;
 • пълен и точен адрес за фактуриране (при положение, че се извършва фактуриране);
 • телефон за контакт.

Тези данни се използват, както следва:

 • име, фамилия, телефон, адрес – за изпълнение и доставка на Вашата поръчка;
 • имейл – за обратна връзка с Вас (например – приета ли е поръчката Ви, има ли проблеми с изпълнението ù и др.), за получаване на информация, свързана с поръчката Ви (например – доуточняване или корекция на данни, свързани с доставката на поръчката; изискване на потвърждение за получаване пратката по поръчката и др.), както и за предоставяне на информация относно нови наши издания, промоционални кампании или участие в събития и инициативи, организирани от „Сим Консулт Прес” ЕООД;
 • данни, необходими за фактуриране (за юридически лица – название на фирмата, адрес на фирмата, МОЛ, ЕИК, ИК по ДДС и др., за физическо лице – име и фамилия, адрес, ЕГН).

С оглед сключването и изпълнението на договор между „Сим Консулт Прес” ЕООД и изпълнението на поръчка или услуга е възможно изискването и на други данни – например:

 • номер на лична карта (необходима в определени случаи за вписване при сключване на договор);
 • единен граждански номер (необходим в определени случаи за вписване при сключване на договор);
 • банкова сметка (необходима за възстановяване на вече направени от потребителя плащания, в случай че той направи отказ от плащане или върне продукт в предвидените от закона случаи и срокове);
 • кодове за идентификация на потребителя;
 • допълнителна информация, свързана с отстраняване на проблеми, жалби, оплаквания, персонални потребности или осъществяване на обратна връзка.

Допълнително може да се изисква и всякаква информация за лични данни, без която направената поръчка или заявената услуга не може да бъде изпълнена.

Във връзка с мониторинга на сайта www.literaiko.com и подобряването на обслужването е възможно автоматично да се събират данни за:

 • IP адреса, от който потребителят е разглеждал сайта;
 • устройството, от което е посещаван сайтът;
 • посетените страници;
 • времето и начина на разглеждане на посетените страници;
 • операционната система;
 • вида браузер

и други.

Напомняме на потребителите, че регистрацията на IP адреса е част от системната администрация и не предполага тяхната директна идентификация. Останалите системни параметри, които се наблюдават (операционна система, вид браузер, резолюция на монитора и др.), също не могат да послужат за идентификация на потребителите и се използват за статистически цели. Обръщаме внимание, че събирането и обработването на информация за упоменатите системни параметри става чрез ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ. Информация за използването на бисквитки се съдържа в Общите условия за ползване на сайта www.literaiko.com – член 20., алинеи 1., 2. и 3. „Сим Консулт Прес“ ЕООД Ви напомня, че можете да настроите браузера си да не приема бисквитки. Можете да отхвърлите и нашите бисквитки, но в този случай има риск определени функции в някои от секциите на сайта да не бъдат активни – например поръчката на издания.

Допълнителни данни от потребителя могат да се изискват и във връзка с услугите, оказвани на „Сим Консулт Прес” ЕООД от счетоводни и адвокатски фирми или такива, отговарящи за техническата поддръжка и защитата на сайта www.literaiko.com. Конфиденциалността и защитата на тези данни също е гарантирана от Политиката за поверителност на съответните външни фирми.

Потребителят трябва да знае, че посещението му в сайта не е свързано с предоставяне на лични данни, както и че поръчки в онлайн книжарницата могат да се правят и без регистрация.

На сайта www.literaiko.com и чрез него не се събират и не се обработват данни на лица под 16 години. Ако такива данни са били случайно събрани, „Сим Консулт Прес” ЕООД трябва да бъде уведомен, за да може да ги заличи.

При събирането, обработването и защитата на лични данни на своите потребители „Сим Консулт Прес” ЕООД спазва законовата и подзаконовата нормативна уредба, приложима в България във връзка със защита на личните данни, включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

 1. Основания и цели за събиране и обработване на лични данни на потребителите

„Сим Консулт Прес” събира и обработва личните Ви данни във връзка със:

 • сключването и изпълнението на договор между Вас и „Сим Консулт Прес” ЕООД;
 • изпълнение на поръчки, направени в онлайн книжарница www.literaiko.com;
 • предоставяне на други услуги, предложени на сайта www.literaiko.com;
 • подобряване функционалността на сайта и обслужването на потребителите;
 • успешното развитие на „Сим Консулт Прес” ЕООД.

Това става въз основа на доброволно предоставените от Вас лични данни и изрично изразеното Ви съгласие, дадено в качеството Ви на потребител на сайта www.literaiko.com.

Личните данни, предоставени ни от Вас, се събират със следните цели:

 • сключване на договор с дружество „Сим Консулт ПРес” ЕООД;
 • създаване на профил на потребителя;
 • попълване на различни регистрационни форми в сайта literaiko.com, свързани с функционалността на сайта, или/и с използването на неговата онлайн книжарница;
 • приемане, изпълнение, доставка на поръчка за продукти и/или услуги, предлагани на сайта literaiko.com;
 • отправяне на покани за участие в инициативи и/или събития, организирани и провеждани от «Сим Консулт Прес» ЕООД;
 • предоставяне на информационни бюлетини;
 • уведомления за нови стоки и услуги и/или промоционални кампании на «Сим Консулт Прес» ЕООД.
 • осъществяване на комуникация или обратна връзка с потребителя, включително по електронен път или с SMS;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • маркетингови проучвания;
 • поддръжка и администриране на услугите;
 • разрешаване на възникнали спорове;
 • установяване и предотвратяване на злонамерени действия;
 • откриване и разрешаване на технически проблеми, свързани с функционалността на сайта.

Всяка употреба на предоставените лични данни с цели, различни от изброените по-горе, ще бъде съобразена с нормативните актове на българското и международното законодателство, включително с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

 1. Отговорност на „Сим Консулт Прес” при събирането, обработването и защитата на личните данни, предоставени от потребителите

При събирането, обработването и защитата на личните данни, предоставени от потребителите, „Сим Консулт Прес” ЕООД се придържа стриктно към принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.

Дружеството се задължава да не предоставя личните данни на потребителите, които е събрало, на трети лица, освен в случаите, когато това е свързано със:

 • изпълнението на поръчки от онлайн книжарница www.literaiko.com (например – доставката им от куриерски фирми и др.);
 • изпълнение на услуги от сайта www.literaiko.com (например – комуникация с преподаватели при извършване на образователна услуга);
 • оказване на външни услуги на „Сим Консулт Прес” ЕООД от счетоводни и адвокатски фирми или такива, които отговарят за техническата поддръжка и защитата на сайта www.literaiko.com.
 • извършени злоумишлени действия по смисъла на Общите условия на сайта www.literaiko.com от страна на потребителя или лица под негов контрол;
 • нарушени права и/или законни интереси на трети лица.

В последните два случая «Сим Консулт Прес» ЕООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.

Личните данни, събрани от „Сим Консулт Прес” ЕООД, ще се използват само за целите, с които са събрани, и тяхната конфиденциалност е гарантирана. Осигуряването на качествената им защита става чрез прилагане на различни мерки – предотвратяване на неразрешен достъп до тях, следене да не бъдат разкривани, манипулирани или унищожавани, предоставяне на достъп до тях само на определени служители; събиране през защитени сайтове; предоставяне за обработка от трети лица, извършващи външни услуги на „Сим Консулт Прес” (счетоводни, адвокатски, технически) само когато защитата и конфиденционалността на данните при тези лица е сигурна и те са сертифицирани като Администратор на лични данни.

В случай че установим нарушение в сигурността на личните Ви данни, което може да подложи на риск правата и свободите Ви, ние своевременно ще Ви уведомим за него, както и за набелязаните мерки за преодоляването му. Ако сме предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на данните Ви, засегнати от въпросното нарушение и сме набелязали последващи мерки, ограничаващи риска за сигурността на данните и правата Ви, няма да се чувстваме задължени да Ви уведомим за констатираното нарушение.

Напомняме Ви, че за да се осигурим качествена защита на личните Ви данни, е необходимо да пазите своите потребителско име и парола и да не ги разкривате на трети лица. В случай, че почувствате опазването на личните Ви данни застрашено, можете да промените паролата на профила си, да изтриете профила си или да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по начина, обяснен в т. 6.

 1. Срок на съхранение на информацията за лични данни

„Сим Консул Прес” ЕООД съхранява личните Ви данни за срок, не по-дълъг от съществуването на профила Ви в сайта. След заличаването на профила Ви, личните Ви данни също се унищожават или се привеждат във вид, който не разкрива самоличността Ви (анонимизират се).

В случай, че сте достъпвали сайта или сте правили поръчка от онлайн книжарница www.literaiko.com без регистрация, личните Ви данни се съхраняват до изпълнение и приключване на поръчката, освен ако сам не сте изразили изрично съгласие данните Ви да се обработват и съхраняват във връзка с получаване на информация за предстоящи събития и инициативи, за нови издания, промоционални кампании и др.

Личните Ви данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, се съхраняват за срок от 5 години, какъвто е давностният срок за възможни претенции по договорните отношения, а тези, свързани със счетоводните документи, се съхраняват за съответния законоустановен срок.

В случай че е необходимо срокът за съхранение на данните да бъде удължен във връзка с нормативно задължение, с оглед легитимните интереси на Администратора или друго, „Сим Консул Прес” ЕООД Ви уведомява за това.

 1. Оттегляне на съгласието за обработване на личните данни

Когато пожелаете, имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни или на част от тях. За целта е необходимо да ни изпратите уведомление в свободен текст на имейл service@literaiko.com

Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на личните Ви данни, което Администраторът е извършвал до този момент, но прави невъзможно поддържането на профила Ви в онлайн магазина на www.literaiko.com и води до деактивиране на акаунта Ви. Това, разбира се, не Ви възпрепятства да посещавате сайта и да правите поръчки в онлайн книжарницата като гост или чрез нова регистрация.

 1. Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от „Сим Консулт Прес” информация дали се обработват Ваши лични данни, а ако сте регистриран потребител – да видите и проконтролирате в профила си личните данни, които сте предоставили и се обработват за Вас. За целта е необходимо да изпратите до „Сим Консулт Прес” искане на имейл service@literaiko.com под формата на свободен текст.

При поискване „Сим Консулт Прес” Ви предоставя копие от Вашите обработвани лични данни в електронна или друга подходяща форма.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 1. Право на коригиране или попълване

Можете по всяко време да коригирате, промените или изтриете Вашите лични данни или част от тях. Това е възможно, като ползвате профила си в уебсайта, или, като отправите до „Сим Консулт Прес” искане в свободен текст на имейл service@literaiko.com.

 1. Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Имате право да поискате да изтрием всички Ваши лични данни или част от тях, когато:

 • личните Ви данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • оттегляте съгласието си за обработване на данните и няма друго правно основание, което да налага обработването им;
 • възразявате срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг, и няма законни основания за продължаването на тяхната обработка;
 • личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно.

За целта е необходимо да изпратите до „Сим Консулт Прес” искане на имейл service@literaiko.com под формата на свободен текст.

При заявено от Ваша страна желание за изтриване на личните Ви данни „Сим Консулт Прес” е длъжен своевременно и без неоправдано забавяне да удовлетвори искането Ви, освен в случай, в който е налице някое от следните основания:

 • наличие на правно задължение, което изисква обработването им;
 • за статистически цели;
 • за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

В случай на упражняване на правото Ви да бъдете „забравени”, „Сим Консулт Прес” ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:

 • информация, която е необходима, за да удостовери, че правото Ви да бъдете „забравени” е изпълнено – имейл, IP адрес;
 • техническа информация за функционирането на онлайн магазина, която информация не може да се свърже по никакъв начин с Вашата личност;
 • електронна поща, с която сте извършили регистрация в онлайн магазина.

В случай че имате направена поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е след успешно приключване на поръчката.

Не подлежат на изтриване данните, за които „Сим Консулт Прес” има законово задължение да съхранява, включително тези, които са за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 1. Право на ограничаване

Имате право да изискате от нас ограничаване на обработваните Ваши лични данни, когато:

 • оспорвате точността им;
 • те се обработват неправомерно, но не желаете да бъдат напълно изтрити;
 • имате лични съображения, поради които, въпреки изтичането на срока на съхранението им те са Ви необходими (например – за установяване, упражняване или защита на Ваши правни претенции);
 • имате възражения относно законността на обработката им и изчаквате проверка.

Желанието си можете да изразите като искане под формата на свободен текст, изпратено на имейл service@literaiko.com.

 1. Право на преносимост

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договор с нас, както и когато данните Ви се обработват по автоматизиран начин, можете да поискате от нас:

 • да Ви предоставим Вашите лични данни във формат, четим през Вашия профил;
 • да прехвърлим пряко Вашите лични данни към посочен от Вас Администратор, когато това е технически осъществимо.

Това можете да направите чрез искане под формата на свободен текст, изпратено на имейл service@literaiko.com

 

 1. Право на получаване на информация

Във всеки момент можете да поискате от нас информация за получателите, на които са били разкрити Ваши лични данни. Тази информация може да Ви бъде отказана, в случай че предоставянето ù е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 1. Лица, на които се предоставят личните Ви данни

За целите на обработване на личните Ви данни, свързани с изпълнението на договор помежду ни, с предоставянето на информация, стока или услуга, както и с осъществяването на фирмената ни дейност, си запазваме правото да предоставяме личните Ви данни или част от тях на:

 • куриерските фирми, изпълняващи доставката на поръчките Ви;
 • на обслужващите ни счетоводни и адвокатски фирми;
 • на фирмите, осигуряващи функционирането и поддръжката на сайта;
 • на други фирми или лица, свързани с осъществяването на фирмената ни дейност.

Предоставянето на личните Ви данни става при строгото съблюдаване на законовите изисквания, включително тези, залегнали в Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

 1. Промени по Декларацията ни за поверителност

Като използвате сайта и онлайн книжарницата ни, Вие се съгласявате със събирането, обработването и използването на необходимата Ваша лична информация.

Имайте предвид, че нашата „Политика за поверителност“ във всеки момент може да претърпи промяна, поради което е препоръчително при посещение на сайта или онлайн книжарницата ни да я преглеждате редовно. Продължаващото използване на услуги и закупуването на стоки от Ваша страна чрез www.literaiko.com ще приемаме като израз на съгласието Ви с направените промени.

 1. Органи, към които можете да се обърнете, в случай че са нарушени правата Ви за защита на личните данни

В случай на нарушаване на правата Ви за защита на предоставени ни лични данни можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на посочените адреси или телефони.

Комисията за защита на личните данни

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

телефон: 02/91-53-518

факс – 02/91-53-525

имейл: kzld@cpdp.bg

уебсайт: www.cpdp.bg