Общи условия на уебсайта и онлайн книжарницата

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТA www.literaiko.com

Раздел I

Предмет на Общите условия

Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между:

от една страна, „Сим Консулт Прес“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1124, ул. „Река Осъм” №2, адрес на търговския обект: София 1582, жк „Дружба-2”, бл. 284, магазин 9.3, ЕИК: 131335930, ИН по ДДС BG131335930, наричано по-долу за краткост ДРУЖЕСТВОТО, което създава, разработва и управлява интернет сайта literaiko.com,

и

от друга страна, потребителите на интернет сайта www.literaiko.com, наричани по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛИ/

(2) Настоящите Общи условия регламентират правилата, при които „Сим Консулт Прес“ ЕООД предоставя на потребителите възможност за ползване на услугите, предлагани на сайта.

Чл. 2. За целите на настоящите Общи условия се въвеждат следните определения:

„Потребител“ – всяко лице, което достъпва сайта www.literaiko.com, независимо дали е регистриран, или нерегистриран потребител.

„Съдържание на сайта“ – всяка информация, изразена в текст и изображения, която е налична на сайта.

„Услуги на сайта“ – всички услуги, предоставяни на сайта www.literaiko.com, в това число и онлайн книжарница. „Сим Консулт Прес“ ЕООД има право по всяко време да допълва, променя или разнообразява услугите на сайта с оглед на тяхното подобряване и разширяване.

Раздел II

Условия за ползване на сайта

Чл. 3. (1) С отварянето на интернет сайта www.literaiko.com потребителите се съгласяват и задължават да ползват съдържанието и услугите, предоставяни на сайта, като спазват изискванията на настоящите Общи условия.

(2) Настоящите Общи условия, се прилагат и за заварените регистрирани потребители към датата на влизането им в действие.

(3) „Сим Консулт Прес“ ЕООД има право едностранно и по всяко време да изменя и допълва настоящите Общи условия. Във всеки случай на промяна на Общите условия „Сим Консулт Прес“ ЕООД ще информира за това Потребителите чрез публикуване на промените в уебсайта www.literaiko.com. За нерегистрираните потребители промените в Общите условия влизат в сила от датата на тяхното публикуване. В случай, че вече регистриран потребител не желае да приеме промените в Общите условия, той трябва да изпрати съобщение service@literaiko.com в срок до 30 дена от датата на публикуване на съответните изменения. В случай, че такова съобщение не бъде изпратено, се счита, че потребителят приема измененията и е съгласен с тяхното прилагане и изпълнение. В случай на отказ от страна на потребител да приеме промените в Общите условия, „Сим Консулт Прес” ЕООД има право незабавно да прекрати достъпа на потребителя до потребителския му профил и да прекрати регистрацията му.

Чл. 4. (1) В случаите, когато за използването на определени услуги на сайта, потребителят се нуждае от предварителна регистрация, потребителят попълва специална регистрационна форма, с която предоставя доброволно най-малко следните данни: име, електронен адрес, парола. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.

(2) С извършване на регистрацията потребителят се съгласява да получава на регистрираната от него електронна поща търговски съобщения от името на “Сим Консулт Прес” ЕООД, с изключение на случаите, в които те са изразили несъгласие да получават такива. „Сим Консулт Прес“ ЕООД има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване. „Сим Консулт Прес“ ЕООД си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови продукти и услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

Чл. 5. (1) Всяко използване на сайта от потребителите за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона, е забранено.

Чл. 6. Всички права върху съдържанието на сайта, с изключение на съдържанието по чл. 23., са притежание на „Сим Консулт Прес“ ЕООД и са запазени. Всяко използване на съдържанието на сайта от потребителите, което включва, но не се ограничава до записване, копиране, публикуване, възпроизвеждане, разпространение, излъчване, предаване и препредаване по електронна съобщителна мрежа, публикуване в интернет, публично показване, преработка или използване по какъвто и да е друг начин, извън посочените в настоящите Общи условия, следва да става само с изричното разрешение от страна на „Сим Консулт Прес“ ЕООД.

Раздел III.

Условия за ползване на онлайн книжарницата на „Сим Консулт Прес“ ЕООД

Чл. 7. (1) Поръчки през онлайн книжарницата на сайта се приемат 24 часа в денонощието, също и в почивните дни и в дните на официалните празници.

(2) Всяка изпратена от потребителя поръчка представлява договор от разстояние между потребителя – в качеството му на купувач, и „Сим Консулт Прес“ ЕООД – в качеството му на търговец. Договорът се счита сключен при условията на поръчката и настоящите Общи условия.

Чл. 8. (1) Преди да направи поръчка, потребителят има право да избере дали да регистрира свой профил на сайта, или да влезе като гост в онлайн книжарницата. В случай че потребителят избере да регистрира свой профил на сайта, той ще може да следи за състоянието на своята поръчка (потвърждение, обработване, изпращане и др.), както и да има достъп до свои предишни поръчки.

(2) Преди да направи поръчка, потребителят задължително посочва най-малкото следните свои данни:

 •  име и фамилия;
 •  валиден e-mail;
 •  телефон за връзка;
 •  адрес за доставка;
 •  пощенски код;
 •  данни за фактура (в случай, че изисква такава).

(3) Потребителят има право по всяко време да коригира предоставените данни или да изтрие своя профил.

Чл. 9. (1) „Сим Консулт Прес“ ЕООД обработва и предприема мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. „Сим Консулт Прес“ ЕООД е регистрирана като администратор на лични данни.

(2) Потребителите се съгласяват, че „Сим Консулт Прес“ ЕООД има право да обработва личните им данни във връзка с използването на услугите на сайта.

(3) „Сим Консулт Прес“ ЕООД не носи отговорност за неоторизиран достъп до профила на потребителите, в случай че те са предоставили паролата си на трети лица, както и за щетите и загубите, претърпени вследствие на този достъп.

„Сим Консулт Прес“ ЕООД събира и обработва лични данни на потребителите във връзка с използването на онлайн книжарница www.literaiko.com и предоставянето на услуги, съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). Допълнителна информация за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на потребителите може да бъде получена от секцията „Политика за лични данни”.

Чл. 10. (1) Всички цени на продуктите и услугите, посочени в сайта, са крайни и са обявени в лева (лв.), с включено ДДС. Същото се отнася и за всички други изисквани данъци или такси. Показаните цени НЕ включват цената за доставка.

(2) „Сим Консулт Прес“ ЕООД има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите.

(3) Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в сайта по време на създаване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата.

(4) При допуснати от страна на потребителя технически грешки в попълването и публикуването на информацията Виртуална книжарница „Литерайко” има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен това да възстанови в 14-дневен срок сумите платени, и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

(5) Всички продукти, включително такива в промоция или намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в сайта.

Чл. 11. (1) Всяка поръчка е обвързана с избран от потребителя начин на плащане: чрез наложен платеж или по банков път.

(2) Стойността на направената поръчка включва поръчаните издания и продукти, но не и цената за доставка.

Чл. 12. (1) Поръчките, които се доставят чрез куриерска фирма и се заплащат на нея под формата на наложен платеж, се изпращат в срок от 5 работни дена и се доставят, съобразно условията и графиците на съответната куриерска фирма.

(2) Поръчките, чиято стойност се заплаща с банков превод, се изпращат в срок от 5 работни дена след постъпването на банковия превод в посочената банкова сметка на „Сим Консулт Прес” ЕООД и се доставят, съобразно условията и графиците на съответната куриерска фирма.

(3) В случай на забавяне по смисъла на чл. 12, ал. 1. и ал. 2. „Сим Консулт Прес“ ЕООД уведомява потребителя за забавата своевременно.

(4) Посочените срокове за доставка могат да бъдат увеличени от „Сим Консулт Прес” ЕООД, когато

 • заявеният артикул е изчерпан от складовите наличности на „Сим Консулт Прес „ ЕООД;
 • заявеният артикул е временно неналичен на пазара;
 • заявеният артикул е изчерпан от складовете на партньорските фирми доставчици;
 • съществува проблем с доставката на артикула от склад на фирмата – доставчик на изделието;
 • онлайн книжарницата по някаква причина е преустановила временно работа.

(5) „Сим Консулт Прес“ ЕООД извършва доставката на поръчаните стоки по реда на настоящите Общи условия чрез куриерска фирма „ЕКОНТ”.

(6) Поръчаните от потребителя продукти се доставят на адреса, посочен от потребителя във формата за поръчки или „до поискване” в офис на куриерската фирма, като адресът на куриерския офис трябва задължително да е посочен от купувача. „Сим Консулт Прес“ ЕООД не носи отговорност за некоректно въведена от страна на потребителя информация относно адреса на доставка.

(7) „Сим Консулт Прес“ ЕООД си запазва правото да удължава посочените срокове, като информира предварително потребителя и изисква неговото одобрение.

(8) „Сим Консулт Прес“ ЕООД не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение на поръчката и доставката в случай, че това е по вина на куриера, извършващ доставката, възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления и/или поради независещи от „Сим Консулт Прес“ ЕООД обстоятелства.

Чл. 13. (1) „Сим Консулт Прес“ ЕООД си запазва правото да не достави част от всички или всички издания и продукти, в случай че в момента на поръчката има промяна в цената на един или всички артикули от поръчката, а купувачът не желае да заплати новите цени, както и когато поръчаните артикули са изчерпани и не могат да бъдат намерени в търговската мрежа или в складовете на фирмите доставчици. Същото важи и при изпълнението на услуги, предлагани от „Сим Консулт Прес“ ЕООД, чиято цена е променена.

(2) В случай на хипотезата по чл. 13, ал. 1, „Сим Консулт Прес“ ЕООД уведомява потребителя своевременно чрез e-mail или телефонно обаждане. При отказ на потребителя да заплати новите цени „Сим Консулт Прес“ ЕООД възстановява на потребителя в 14-дневен срок получената предварително цена на продукта или услугата, ако има такава.

Чл. 14. (1) При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на „Сим Консулт Прес“ ЕООД или на нейния представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка или услуга, както и всички други такси и данъци, произтичащи от естеството на пратката и свързани с нейната доставка.

(2) При плащане по банков път в лева потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, по в полза на „Сим Консулт Прес” ЕООД по следната сметка: Райфайзенбанк АД, IBAN BG41RZBB91551060520219, BIC: RZBBBGSF. Плащането се счита за получено на датата, в която сумата е постъпила по банковата сметка. Едва след получаване на плащането, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни, свързани с осъществяването на банковия превод, са за сметка на потребителя.

Чл. 15. Срокът на плащане за поръчки, при които се изисква предварително заплащане, е до 7 дена от датата на генериране на поръчка в сайта. След изтичане на този срок и при ненаправено плащане, поръчката се счита за отказана.

Чл. 16. (1) При получаване на пратката, клиентът следва да провери съдържанието на пакета за съответствия на изпратената стока с подадената заявка. При констатирани нарушения във вида, качеството или количеството на стоката клиентът е длъжен да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за констатираните нарушения или увреждания.

(2) „Сим Консулт Прес” не носи никаква отговорност за щети и загуби при доставката, настъпили вследствие на обстоятелства, които са извън възможния негов контрол.

Чл. 17. (1) Продукт, закупен през онлайн книжарницата, е обект на връщане без обективна причина за рекламация само при ненарушен от страна на потребителя търговски вид на артикула и съответстващ на този в момента на получаването му.

(2) Продуктът по смисъла на чл. 17. ал. 1. може да бъде върнат в рамките на 14 (четиринадесет) календарни дена от датата на доставка, на адрес: 1582 София, жк „Дружба-2”, бл. 284, вх. Ж, офис 8.2., като потребителят се задължава да уведоми на имейл „Сим Консулт Прес” ЕООД за връщането на продукта.

(3) Връщането на продукт по смисъла на чл. 17. ал. 1. трябва да се извърши чрез куриерската фирма, осъществила доставката, и е за сметка на потребителя.

(4) Ако видът и състоянието на върнатия по смисъла на чл. 17. ал. 1. продукт не съответства на търговския му вид в момента на неговата доставка, „Сим Консулт Прес” няма задължението да възстанови на потребителя стойността на продукта.

(5) За да бъде върнат продукт по смисъла на чл. 17. ал. 1., е необходимо потребителят да попълни онлайн форма, която съдържа:

 • номер на поръчка;
 • имена на потребител;
 • телефон за връзка;
 • банкова сметка и титуляр на сметката;
 • наименование на продукт, който подлежи на връщане;
 • оригинална фактура или фискален бон.

(6) Транспортните разходи по връщането на продукт по смисъла на чл. 17. ал. 1. са за сметка на потребителя. Възстановяването на заплатената сума ще се извършва в 14-дневен срок, считано от датата, на която подлежащия на връщане продукт е получен обратно от „Сим Консулт Прес“ ЕООД.

(7) Поръчки, които не са напуснали склада на „Сим Консулт Прес“ ЕООД, могат да бъдат анулирани чрез мейл до info@literaiko.com.

(8) Издания и продукти, напуснали склада на „Сим Консулт Прес“ ЕООД, подлежат на връщане, ако имат дефекти или недостатъци, които пречат на възприемането на смисловата цялост на текста или са деформирали техния външен вид – бели страници, пропуснати, разбъркани или обърнати коли, скъсани корици. Транспортните разходи по връщане са отговорност на „Сим Консулт Прес“ ЕООД.

(9) При несъответствие на продукт с основните му характеристики, посочени в страницата на сайта, „Сим Консулт Прес“ ЕООД възстановява депозираната за продукта от потребителя сума, включително и транспортните разходи, начислени за придобиване на продукта, в срок от 14 дekd от получаване на продукта, но при условие, че търговският му вид е ненарушен.

Раздел ІV.

Права и задължения на страните.

Чл. 18. „Сим Консулт Прес“ ЕООД има право по всяко време и по своя преценка да променя услугите и функционалностите, които сайтът предлага.

Чл. 19. (1) Потребителите имат право да искат информация от „Сим Консулт Прес“ ЕООД относно условията за ползване на сайта.

(2) Потребителите имат право да уведомяват „Сим Консулт Прес“ ЕООД  за констатирани от тях проблеми, свързани с ползването на сайта (вкл. констатирани грешки, технически затруднения, нарушени права на потребителите или на трети лица и др.). Всякакви въпроси, свързани с функционирането на сайта, могат да се отправят към „Сим Консулт Прес“ ЕООД на следния е-майл: service@literaiko.com.

Чл. 20. (1) Потребителят се съгласява, че с цел подобряване качеството на сайта, „Сим Консулт Прес“ ЕООД има право, да наблюдава кои негови сeкции се посещават и колко време продължават тези посещения. Този мониторинг се осъществява чрез регистрация на IP адресите на компютрите на потребителите, а също и чрез използване на бисквитки. Регистрацията на IP адреса е част от системната администрация и не предполага директно идентифициране на посетителя. Системата за мониторинг на сайта наблюдава и други системни параметри като операционна система, вид браузер, резолюция на монитора и др., които не представляват лични данни, не могат да послужат за идентификация на потребителите и се използват за статистически цели. Фразите, въведени от потребителите във формулярите за търсене също се наблюдават, но в обобщен вид, непозволяващ да бъдат свързани с конкретни потребители.

(2) „Сим Консулт Прес“ ЕООД информира потребителя, че бисквитките (cookies) са малки текстови файлове, които уеб сървърът записва в устройството на потребителите, за да отчита трафика, който потребителят генерира в уебсайта. Бисквитки се използват от системата за онлайн поръчки на сайта, както и други негови функции. Всеки път, когато потребителят добави някое издание в поръчката си, информацията за него се съхранява на устройството. Бисквитките се обновяват всеки път, когато потребителят посещава www.literaiko.com. Те не могат да послужат за идентификация – те само разпознават, че в миналото e посетен www.literaiko.com и така помагат за подобряване на потребителското изживяване. Всеки сайт може да има достъп само до бисквитките, записани от него. Бисквитките не съдържат лични данни, но могат да съдържат информация, която е въведена от потребителя. Чрез бисквитките не се получава достъп до данни, поместени върху паметта на устройството. В рамките на услугата, която предоставяме на нашите партньори рекламодатели, те също използват бисквитки. Бисквитки се използват и от системата за анализ на трафика Google Analytics, както и от плъгините за социалните мрежи, инсталирани в сайта.

(3) „Сим Консулт Прес“ ЕООД информира потребителя, че възможно е да настрои браузера си да не приема бисквитки. Потребителят може да отхвърли и нашите бисквитки, но в този случай има риск определени функции в някои от секциите на сайта да не бъдат активни, например поръчката на издания. Докато потребителят не промени настройките на браузера си, бисквитките ще се записват/обновяват всеки път, когато потребителят достъпи сайта ни и с използването му потребителят се съгласява на това.

Чл. 21. (1) „Сим Консулт Прес“ ЕООД има право без предизвестие да заличи регистрацията на потребител, в случай че потребителският му профил не е бил използван повече от 12 месеца. За използване по смисъла на предходното изречение се счита влизане от потребителя в потребителския му профил с потребителско име и парола. В случай на изтриване на потребителски профил съгласно настоящата алинея, потребителят има право по всяко време да се регистрира отново при спазване на предвидената в Общите условия процедура.

(2) Регистриран потребител има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати регистрацията си на сайта. В този случай „Сим Консулт Прес“ ЕООД спира достъпа на потребителя до потребителския му профил.

Чл. 22. „Сим Консулт Прес“ ЕООД има право да съхранява и предоставя информация за потребителя в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство и да я предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси на „Сим Консулт Прес“ ЕООД или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

Чл. 23. „Сим Консулт Прес“ ЕООД има правото да поставя и публикува на сайта рекламни банери, препратки и други рекламни форми за стоки и услуги на трети лица. „Сим Консулт Прес“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на рекламни банери, препратки и други рекламни форми, както и на стоките или услугите, които те рекламират и на тяхното съдържание. „Сим Консулт Прес“ ЕООД не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, рекламирани по реда на този член и поставени на вниманието на потребителя чрез публикуване на сайта. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на „Сим Консулт Прес“ ЕООД, „Сим Консулт Прес“ ЕООД не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за правоотношения във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

Раздел V.

Отговорности

Чл. 24. (1) „Сим Консулт Прес“ ЕООД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем. „Сим Консулт Прес“ ЕООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.

(2) „Сим Консулт Прес“ ЕООД не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на сайта www.literaiko.com, и не носи отговорност за такова съдържание. „Сим Консулт Прес“ ЕООД може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

(3) „Сим Консулт Прес“ ЕООД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от компютъра на потребителя до сървъра, върху който е разположен уебсайта.

(4) „Сим Консулт Прес“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа с достъпа на потребителя до ползването на сайта.

Чл. 25. (1) „Сим Консулт Прес“ ЕООД не носи отговорност за:

 • непредоставяне на възможност за достъп до сайта www.literaiko.com ЕООД или за неговото нарушено функциониране, включително в резултат на тестове от страна на „Сим Консулт Прес“ ЕООД с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на сайта;
 • функционалността и обезпечеността на публичната интернет мрежа и нейната свързаност с устройствата на потребителите, посредством които се осъществява ползването на сайта;
 • евентуално наличие на „вируси” или други вредоносни последици от използването на сайта;
 • съдържанието на интернет сайтове, към които пренасочват връзки, разположени на сайта;
 • данните, посочени от потребителя при регистрацията му с оглед ползване на сайта, включително за опазване на предоставените данни или посочване на неверни данни;
 • други обстоятелства, намиращи се извън контрола на „Сим Консулт Прес“ ЕООД, които включват, но не се ограничават до: непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на „Сим Консулт Прес“ ЕООД, действия на трети лица и др.;
 • злонамерени действия на потребителите или трети лица. По смисъла на настоящите Общи условия „злонамерени действия” са действия или бездействия, водещи до неправомерно използване на сайта и/или на публикувани на сайта материали, публикуване на препратки към сайтове, които нарушават авторски и сродни на авторското право права – пиратско съдържание”, дискриминационно или нецензурно съдържание, публикуване на информация и материали, за които потребителите нямат авторски права, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на сайта с цел собствена облага или неправомерно добиване на информация (HACK), повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната възможност на останалите потребители да ползват сайта; публикуване на информация за трети лица, срещу която засегнатите лица възразят; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство.

(2) „Сим Консулт Прес“ ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги на сайта.

(3) „Сим Консулт Прес“ ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите за претърпени вреди и пропуснати ползи (включително и между отношенията им с трети лица), настъпили вследствие прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на сайта или ресурсите или услугите на сайта, или вследствие изтриване, изменение, загубване на материали или информация, недостоверност, неточност или непълнотa на публикувани от потребителите материали и/или информация, достъпни чрез сайта.

Чл. 26. (1) Интернет сайта www.literaiko.com представлява защитен обект на авторско право и сродни на авторското право права и съдържа обекти на такива права.

(2) Всички материали, публикувани на сайта, съдържат информация и съдържание, които представляват защитени обекти на авторско право и сродни на авторското право права и съдържат обекти на такива права, както и обекти на индустриална собственост.

(3) Всяко представяне на сайта с търговска цел на наименования на юридически лица и еднолични търговци, търговски марки, лога, запазени знаци, наименования на продукти и услуги и други подобни защитени обекти на права, може да бъде извършено само с изричното съгласие на „Сим Консулт Прес“ ЕООД.

(4) Използването на сайта или на обект по предходните алинеи в нарушение на разпоредбите на настоящите Общи условия освен нарушаване на договореностите между потребителите и „Сим Консулт Прес“ ЕООД, може да съставлява и нарушение на права върху обекти, които са предмет на чужда интелектуална и/или индустриална собственост, както и на други защитени от закона права и законни интереси на „Сим Консулт Прес“ ЕООД и/или на трети лица. За всяко нарушение по този член съответният потребител поема за своя сметка цялата отговорност – гражданска, административно-наказателна или наказателна и заплащането на наложените от компетентен орган обезщетения на засегнатите лица.

Раздел VI.

Заключителни условия.

Чл. 32. Кореспонденцията между „Сим Консулт Прес“ ЕООД и потребителите във връзка с използването на сайта се осъществява чрез електронни съобщения. Адресът на електронната поща на „Сим Консулт Прес“ ЕООД за кореспонденция с потребителите по въпроси във връзка с функционирането на сайта и публикуваните на сайта материали е: service@literaiko.com.

Чл. 33. Всички спорове между „Сим Консулт Прес“ ЕООД и потребителите във връзка с ползването на сайта се решават чрез преговори, по споразумение между страните, а ако това се окаже невъзможно, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от компетентния съд в гр. София.

Чл. 34. (1) По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(2) В случай че отделни разпоредби от настоящите Общи условия бъдат признати по надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на Общите условия, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 15.09.2018.